นายเชษฐา เจริญศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวช้าง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2017
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 18591
Page Views 37566
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
                เทศบาลตำบลหัวช้าง มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น  15  หมู่บ้าน  ซึ่งแยกเป็น
พื้นในเขตให้บริการทั้งหมู่บ้านจำนวน  12  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  บ้านอ้นหมู่ที่  4,5,6,13,14 และ15 บ้านหนองตอหมู่ที่ 7,10,11 และ 12  บ้านหนองกุงหมู่ที่  8  บ้านโต้นหมู่ที่  9  และพื้นที่ให้บริการไม่คลอบคลุมทั้งหมู่บ้านจำนวน  3  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  บ้านคุ้มใต้หมู่ที่  1  บ้านคุ้มตลาดหมู่ที่  2  และบ้านคุ้มเหนือหมู่ที่  3  ท้องถิ่นอีก  แห่ง คือเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน  และ เทศบาลตำบลหัวช้าง  อันส่งผลให้เกิดหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมานและเทศบาลตำบลหัวช้าง  จำนวน   หมู่บ้าน คือ  1,2,3    ดังนั้น  เทศบาลตำบลหัวช้าง  จึงมีพื้นที่ในการบริหาร/การพัฒนา  รวม       15 หมู่บ้าน  ถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดก็ตาม  โดยพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลและมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
è   ทิศเหนือ         มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลโคกล่าม
è  ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลศรีโคตร และ ตำบลอีง่อง
è  ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดงแดง ,ดงกลาง และ ตำบลน้ำใส
è  ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองผือ
พิกัด
è   ทิศเหนือ         E   357400                      N   1749000
è  ทิศใต้             E     353000                    N   1749700
è  ทิศตะวันออก     E    352800                     N   1744500
è  ทิศตะวันตก      E   346600                      N   1746400